Nytta

Det övergripande syftet med OCN-metoden är att kvalitetssäkra verksamheter som erbjuder lärande och validering, samt att skapa förutsättningar för individer att få sina kunskaper, färdigheter och kompetenser erkända. Nedan har vi listat ett antal punkter som beskriver nyttan, mervärden, som följer med implementering av OCN-metoden i en verksamhet.

 • Medför en genomlysning av en verksamhets mål, resurser och förutsättningar för kvalitet.
 • Skapar förståelse, delaktighet och förankring såväl inom den egna organisationen som i det omgivande samhället.
 • Uppbyggnaden i form av moduler möjliggör individuella processer som tar hänsyn till en individs nuläge, mål, lärstil, med mera.
 • Möjliggör synliggörande och erkännande av en individs generella kompetenser.
 • Möjliggör framtagande av yrkesprofil där sådan saknas.
 • Möjliggör lokal, regional såväl som nationell acceptans.
 • Strukturen är tillämpbar både i processer där erkännandet är kopplat direkt till lärsituationen, som där erkännandet och lärandet är skilda från varandra (validering).
 • Implementering av OCN-metoden möjliggör att:
 • Enskilda individer erhåller ett instrument för kommunikation av sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.
 • Höja anställningsbarheten hos individer och öka rekryteringsunderlaget för arbetsgivare.
 • Organisationer involverade i icke-formellt lärande får sin verksamhet genomlyst och kvalitetssäkrad.
 • Företag och arbetsgivare på ett tydligare och enklare sätt kan påverka kompetenshöjande aktiviteter till både innehåll och struktur.
 • Samhället tar tillvara på den resurs som icke-formellt lärande utgör och den kraft som enskilda individer besitter.
 • Högre utbildning erhåller ett verktyg för bedömning av reell kompetens.
 • Bidra till en mer öppen och tillgänglig utbildningsvärld mer anpassad till individers, organisationers och regioners möjligheter och behov.