Våra verktyg

Erkännande

Allt kunnande är värt ett erkännande.

Individen får ett kvalitetssäkrat kompetensbevis i form av mikromeriter eller en hel kvalifikation.

Handledare och bedömare lyfts upp som centrala i verksamheten.

Verksamheten kvalitetssäkras.

Erkännande

Hur går det till?

OCN-metoden stärker individen och kan synliggöra den stegförflyttning som en individ gör över tid. Individen får ett sakligt och detaljerat kompetensbevis i form av mikromeriter eller en hel kvalifikation, nivåplacerad i SeQF. Genom detta värdebevis stärks självkänslan och motivationen att ta nästa steg.

Detta ger även ett erkännande för handledare och bedömare, som lyfts fram som de som har stöttat individen under resans gång.

Det blir också ett erkännande för själva verksamheten. Den kvalitetssäkras genom att man säkerställer att rätt kompetens finns på plats. På kort sikt minskas direkta och indirekta kvalitetsbristkostnader. På längre sikt möjliggörs fortsatt drift med en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Kompetensbevisen visar vad en individ förstår, vet och kan utföra inom ett specifikt område. 

  • Värdebevis på vad man kan
  • Detaljerat och tydligt
  • Sakligt, utan subjektiva värderingar
  • Nivåsatt utifrån SeQF
  • Äktheten kan kontrolleras digitalt

Myndigheten för yrkeshögskolan nivåplacerar, efter ansökan, kvalifikationer för livslångt lärande i SeQF. Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) förenklar jämförelser av kvalifikationer mellan länder och mellan olika typer av lärande (formellt, informellt, icke-formellt).

SeQF bidrar till effektivare validering, matchning och vägledning för stärkt arbetsliv, konkurrenskraft och stärkta individer. SeQF främjar och förbättrar livslångt lärande och anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande i Sverige och inom EU. 

Kvalitetssäkrar lärande och ansöker om nivåplaceringar

OCN-metoden (Open College Network) är en väl utvecklad metod för kvalitetssäkring av lärande och erkännande av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

OCN-metoden innehåller en kvalitetssäkringskedja som går hela vägen från faktiska kompetensbehov inom olika yrkesområden till kontroll av utfärdade intyg. Samtliga moduler i OCN-systemet har en angiven SeQF-nivå. 

Nordiskt Valideringsforum är den aktör som bidragit till flest godkända nivåplaceringar i SeQF, hos Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Kontakta oss gärna om er organisation utfärdar kompetensintyg eller formella kvalifikationer som behöver kvalitetssäkras och nivåplaceras.

 

Kvalitetssäkrat lärande ger värdefulla meriter.

Click to access the login or register cheese