Integritetspolicy för Nordiskt Valideringsforum  

Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss på Nordiskt Valideringsforum – vi vill hantera dina personuppgifter säkert.  

Vänligen notera att det är vår kund/uppdragsgivare som är personuppgiftsansvarig för all data som samlas in och behandlas i vår systemplattform för kompetenskartläggning, yrkesprofilering, validering och matchning. Nordiskt Valideringsforum har enbart rollen som personuppgiftsbiträde. 

Nedan hittar du information om hur Nordiskt Valideringsforum samlar in och lagrar dina personuppgifter i de fall vi är personuppgiftsansvariga. 

 

Beskrivning av vår behandling av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter enligt denna Integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige. 

Vi vill ha möjlighet att hålla kontakten med dig och informera om frågor som är viktiga för dig. Via webbplatsen www.valideringsforum.se är det möjligt att anmäla sig till vårt nyhetsbrev och för lediga tjänster. 

 

Nordiskt Valideringsforum samlar in personuppgifter för följande ändamål;  

  • Nyhetsbrev, publikationer, evenemang och nätverk 

När du blir registrerad som kund hos oss, registrerar dig till en e-postlista för nyhetsbrev eller anmäler dig till ett evenemang/nätverk och utbildningar kommer vi att använda den information som du gett oss för aktuellt syfte, liksom för marknadsföring och annan kommunikation. Vi använder personuppgifterna för dessa ändamål tills du informerar oss om att du inte längre vill få någon information från oss. Du kan göra det när som helst genom att klicka på knappen ”unsubscribe” i något av våra utskick eller genom att kontakta oss på e-postadress info@valideringsforum.se.  

Denna användning av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till dig eller hålla kontakt med olika intressenter. I samband med evenemang eller utbildningar där vi serverar mat kan vi komma att samla dina kost-och andra preferenser. Alla sådana uppgifter som tillhandahålls av dig kommer omedelbart att raderas när vi inte längre har en anledning att lagra uppgifterna.  

  • Jobbansökningar 

Personuppgifter som lämnats in av dig via jobbansökningar sparas i ett separat system. Personuppgifterna raderas efter att tjänsten är tillsatt, om inte annat har överenskommits med dig.

 

Hur behandlas personuppgifterna?  

Nordiskt Valideringsforum behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlades  in enligt ovan och personuppgifter är endast tillgängliga för behöriga anställda som  har en position som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda syftet.  

Nordiskt Valideringsforum har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi säkerställer att endast behöriga personer ska få tillgång till dina personuppgifter. Vi har också en intern policy för säker behandling av personuppgifter.  

 

Överförs personuppgifter till tredje part?  

Vi kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt gällande lagar, förbereder oss för rättsliga förfaranden eller försvarar anspråk eller utför tjänster för våra kunder. Alla externa leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.  

 

Dina rättigheter  

Vi har en laglig skyldighet att se till att dina uppgifter hålls korrekta och aktuella.  Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du  informerar oss om eventuella ändringar av din kontaktinformation genom att kontakta  oss på e-postadress info@valideringsforum.se.  

Du kan när som helst utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som behandlas av oss:  

  • Rätt till åtkomst och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras. 
  • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Nordiskt Valideringsforum behandling sker med stöd av berättigat intresse som finns beskrivet nedan. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Nordiskt Valideringsforums behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske. 
  • Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter raderas om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet för vilket de samlats in, om behandlingen är olaglig, eller personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla ett rättsligt krav. 
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, såvitt gäller de uppgifter som du själv lämnat till Nordiskt Valideringsforum i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal. 
  • Rätt att återkalla ditt samtycke: Om du har lämnat ditt samtycke till Nordiskt Valideringsforums behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Nordiskt Valideringsforum har rätt att behandla dina personuppgifter för. 
  • Avstå från marknadsföring: Vi ger dig möjligheten att välja bort framtida marknadsföring. När vi skickar dig nyhetsbrev, inbjudningar eller annat marknadsföringsmaterial kan du när som helst välja bort genom att kontakta oss. Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss på e-postadress info@valideringsforum.se.  Nordiskt Valideringsforum kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt skyndsamt. Om Nordiskt Valideringsforum inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

 

Behörig myndighet 

Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information, kontakta oss så hjälper vi till. Om du vill lämna ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra det genom att kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se). 

 

Kontakta oss 

Nordiskt Valideringsforum är registeransvarig för personuppgifterna för de ovan beskrivna syftena. 

Kontaktuppgifter   info@valideringsforum.se eller telefonnummer 010-1501780. 

För personuppgifter som behandlas i vår systemplattform för kompetenskartläggning, yrkesprofilering, validering och matchning ber vi dig kontakta den personuppgiftsansvariga. Det kan exempelvis vara din arbetsgivare eller organisation som är kund till oss.