Category Archives: Inlägg

Generella kompetenser för arbetslivet Navet i det nya ekosystemet för kompetens Vad behöver man kunna för att fungera på en arbetsplats? Nu finns det en formellt erkänd kvalifikation för detta. Den innehåller grundläggande krav på kompetens kring samarbete och kommunikation, service och bemötande och mycket annat. Det kan användas vid lärande och validering i både arbetsmarknadsinsatser och som grunden i olika yrkesroller. ”Generella grundläggande kompetenser för arbetslivet” heter den kvalifikation som nu har blivit nivåplacerad i SeQF av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den används inom OCN-nätverket (Open College Network) och samordnas av Nordiskt Valideringsforum. Det är den första nivåplacerade kvalifikationen i Sverige som ligger på denna generella, grundläggande och yrkesöverskridande nivå, till skillnad från andra kvalifikationer som baseras på yrkesroller eller utbildningar. Syftet med kvalifikationen är att underlätta inträde på arbetsmarknaden, förtydliga olika yrkesroller och erkänna individers kompetens. Det gör det också enklare att se vilka av dessa kompetenser som är…

Read more

Är det ett lärande för tjänande eller lära för att vara och växa? LÄRANDE ÄR ETT SPÄNNANDE ORD. I vår värld så betyder det helt enkelt ”anskaffande av kunskaper och färdigheter”. Begreppet ger ingen antydan om var och hur man ”anskaffar” detta kunnande utan verkar lämna detta öppet, nästan så att det är oviktigt. Men så har det inte alltid varit och så är det fortfarande inte fullt ut. Rummet och formen för lärande har fortfarande till viss del större vikt än det faktiska kunnandet.  Lärande som företeelse är spännande också utifrån aspekten att vi människor inte kan undgå att lära. Vi lär i alla möjliga situationer. Ibland är det planerat för att vi vill eller för att situationen så kräver, ibland spontant, det blir nästan som en uppenbarelse och ibland omedvetet, vi reflekterar inte över det överhuvudtaget, i alla fall inte där och då. Rummen för lärande kan också…

Read more

DET URSPRUNGLIGA MOTIVET TILL ATT vi började med validering var att vi behövde höja nivån för en hel grupp, som egentligen bestod av två grupper. En grupp bestod av reparatörer och en av fastighetsskötare. Fastighetsskötarna skötte framför allt allmänna utrymmen och delar av utemiljön, miljöhus, avfall samt enklare fel i fastigheterna. Reparatörerna skötte egentligen allt utifrån arbetsordrar och fel inne i lägenheterna. Vi såg att det var ett ineffektivt arbetssätt och ville att man hade mer av ett helhetsansvar. Under ett par år funderade vi på vad vi skulle ha för angreppssätt för att lyckas med att en och samma roll skulle vara både inne i lägenheterna och sköta om fastigheten. Det har varit två roller under en ganska lång tid, vilket innebar att det var ett visst mått av kultur – en inställning och hierarki som vi behövde hantera och jobba med. Då dök det här med validering upp…

Read more

Nordiskt Valideringsforum firar 10 år! Vi kommer att fira på olika sätt under året. Vi börjar  med att släppa en podcast i sju delar: “Stegen till erkännande”. Första avsnittet släpptes den 13 mars men du har fortfarande chansen att prenumera och få kommande avsnitt i din mejlkorg varje måndag. Följ med i sju fördjupade och reflekterande samtal om livslångt lärande och validering. Intressanta gäster diskuterar forskning och delar med sig av konkreta exempel från verkligheten.   Jag vill prenumerera! Vad handlar avsnitten om? Avsnitt 1: “Och vem har gett er lov till detta?” Avsnitt 2: “Att upptäcka sin egen kompetens” Avsnitt 3: “Vad är det för mening med livslång lärande om livslångt lärande inte har någon mening?” Avsnitt 4: “Validering – är det rättvist?” Avsnitt 5: “Kulturell kvalificering till ett arbetsliv” Avsnitt 6: “Sänkta trösklar och kvalitetssäkrat lärande får individer att växa” Avsnitt 7: “Stegen till erkännande – att synliggöra det…

Read more

Vad lite man vet om hur mycket man vet, kan och förstår Människan har i alla tider drivits av nyfikenhet, en vilja att förstå och veta mer, att lösa problem och utveckla. Mest tydligt är det hos våra barn. Deras förmåga att lära, att undersöka och tänka abstrakt är fantastisk. Men hur nyfikna och kreativa är vi i dag, när vi lämnat skolan och träder in i vuxenlivet? Vad har hänt? ”MAN BLIR VÄLDIGT LÄTT SITT BETYG”. Kerstin Carlvik vid Filipstads kommun uttryckte en farhåga kopplat till ett resonemang kring avgångselevers slutbetyg och den ibland, om inte obefintliga så i alla fall svaga reflektionen om att lärande är en pågående process under hela livet. Låt oss först bara konstatera att ingen är sitt betyg och att lärandet inte stannar av när vi lämnar ungdomsskolan. Betygen visar hur väl vi presterat vid en särskild ålder, inom vissa specifika kurser, inom en…

Read more

En resa på okända och stormiga vatten med tron på att bortom horisonten väntar en bättre värld. OBILDBAR. SMAKA LITE PÅ ORDET. Obildbar? Väldigt beskt kan man tycka. Ordet torde betyda att en individ inte kan ta till sig kunskap, att den inte kan lära sig något. En ganska hemsk tanke och ändå så verkar det finnas rätt många som betecknar sig och betecknas av andra, som obildbara. Sanningen är väl dock ofta att dessa individer inte fungerat i det formella utbildningsväsendet på det sätt som det var tänkt, att den rådande formen för inlärning och uppvisande av kunskap inte stämde överens med de personliga preferenserna.  Så man skulle kunna säga att det egentligen handlar om att dessa individer, i någon mening, är inlärt obildbara. Vilket i sig är en motsägelse, men verkar trots det vara en realitet och tanken precis lika hemsk. Man kan då fundera på om dessa…

Read more

“Att nå ut med information om detta är avgörande för framtiden” Samuel Bohlander arbetar som badvärd i Göteborg. Han är också representant för Kommunal i arbetet med att ta fram kompetensstandarder. Under hösten 2022 påbörjade han sin utbildning till yrkesbedömare – ett arbete som ger resultat för både verksamhet och personal. Samuels arbete börjar med en kartläggning av kompetens hos personal, för att få en grund att stå på inför valideringen. Han ser positivt på det gemensamma tag som branschen tar för att stötta en hållbar kompetensförsörjning för aktörer inom bad.   – En stor utmaning de senaste åren har varit att man bedömt medarbetare olika. Det ska inte spela någon roll vart i landet du söker/rekryterar ny personal, det är samma ”grundkompetens” som efterfrågas. Med detta material så får vi till en lägsta nivå samtidigt som jag anser att det är viktigt för branschen i stort, säger Samuel. Branschmodellen utvecklades…

Read more

Kompetensstandarder underlättar rekrytering och introduktion I juni 2022 gick startskottet för ett intensivt arbete inom badbranschen. För att möta den stora utmaningen i att rekrytera och utveckla personal med rätt kompetens började arbetet med att skapa insteg i branschen – för målgruppen nyanlända. Mycket har hunnit hända sedan dess. Två kompetensstandarder har tagits fram. De tydliggör de kunskaper och färdigheter som medarbetare inom badbranschen behöver och underlättar både rekrytering och introduktion.  Utifrån kompetensstandarderna har också verktyg för lärande och validering, kartläggning och språkstöd tagits fram. – Redan nu ser vi resultat av arbetet. Språkstödet har varit till stor hjälp och det hela grundar sig i en tydlig modell. Vi är väldigt glada över att Arbetsförmedlingen nu också fortsätter stötta vårt arbete framåt, säger Kari Tryde, Svenska Badbranschen. Nordiskt Valideringsforum har varit ett stöd i arbetet med att ta fram en modell som genom struktur för lärande och validering stödjer branschens behov…

Read more

Olika roller i valideringsprocessen Validering enligt OCN-metoden är en process där flera personer spelar en viktig roll för att arbetet ska vara kvalitetssäkert, tydligt och bra för alla inblandade. Rollerna inom validering fyller olika funktioner och tillsammans skapar de ett system där deltagares kunnande kartläggs, utvecklas, bedöms och erkänns. Jörgen Bergvall har arbetat som extern kvalitetssäkrare sedan starten. Han var med och tog OCN-metoden till Sverige. Nu arbetar han som metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum. – I Storbritannien heter det external moderator, men vi valde att översätta det till extern kvalitetssäkrare och det är en av de beteckningar som varit med ända sen början, säger Jörgen Bergvall. “Det handlar om att säkerställa metoden” Den externa kvalitetssäkrare tar vid efter den interna kvalitetssäkraren i kedjan. Båda rollerna arbetar med att se till att valideringar sker på ett säkert och rätt sätt.  En intern kvalitetssäkrare arbetar oftast inne i organisationen med…

Read more

JAG KOM I KONTAKT MED validering när jag var ansvarig för Service- entreprenörerna inom städ och städföretag/hemserviceföretag på Almega. Det finns ingen egentlig utbildning i städbranschen. Branschen har alltid haft ett rykte om sig att ”städa kan alla”. Men vi såg att som branschen utvecklades så måste det ändras. Det har blivit strängare regler om vem som får vara på arbetsplatsen för att försäkringar ska gälla. Bolag kommer exempelvis in på den offentliga sidan, man ska städa skolor och sjukhus och får större krav på sig. Under många år har vi haft SRY:s yrkesbevis som en utbildning, men det var en utbildning som nuvarande Lernia bedrev och tog fram material till. Det var branschen och fastighetsanställdas förbund som var överens om hur utbildningen skulle se ut. Men då var ju allting på papper, som vi på SRY:s kansli skulle handrätta och utfärda intygen för. Dessutom hade ingen av oss på…

Read more

10/28